Wyłączenie odpowiedzialności

Elektroniczny System Autoryzacji Podróży przeprowadza kontrole w bazach danych organów ścigania. Wszyscy podróżni ubiegający się o wjazd do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego są zobowiązani do uzyskania elektronicznego zezwolenia na podróż za pomocą tego systemu przed wejściem na pokład.

Jeśli elektroniczny wniosek o zezwolenie na podróż zostanie zatwierdzony, oznacza to, że podróżny spełnia wymogi uprawniające do podróży, ale nie oznacza, że uzyska on pozwolenie na wjazd do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych podróżny zostaje poddany kontroli przez funkcjonariusza amerykańskiego Urzędu Celnego i Ochrony Granic w porcie wjazdu, który może stwierdzić, że osoba ta nie może zostać dopuszczona do wjazdu w ramach Programu Ruchu Bezwizowego bądź z jakiegokolwiek powodu zgodnie z prawem USA.

Ustalenie, że nie wnioskodawca nie spełnia wymogów elektronicznego zezwolenia na podróż, nie wyklucza ubiegania się o wizę na podróż do Stanów Zjednoczonych.

Wszystkie informacje dostarczone przez wnioskodawcę lub w jego imieniu przez wyznaczoną stronę trzecią muszą być prawdziwe i poprawne. Elektroniczne zezwolenie na podróż może zostać cofnięte w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, na przykład w związku z nowymi informacjami wpływającymi na zgodność z wymogami. Osoby podające świadomie i umyślnie fałszywe, fikcyjne lub oszukańcze oświadczenie lub stwierdzenie w elektronicznym wniosku o zezwolenie na podróż złożonym przez nie bądź w ich imieniu mogą podlegać sankcjom administracyjnym lub karnym.

OSTRZEŻENIE: Jeśli po złożeniu wniosku o wjazd do Stanów Zjednoczonych w porcie wjazdu podróżny zostanie przyjęty w ramach Programu Ruchu Bezwizowego przez funkcjonariusza amerykańskiego Urzędu Celnego i Ochrony Granic, osobie tej nie wolno podejmować nieautoryzowanego zatrudnienia; uczęszczać do szkoły; ani reprezentować zagranicznych mediów informacyjnych podczas wizyty w ramach tego programu. Nie wolno ubiegać się o: 1) zmianę statusu nieimigracyjnego; 2) przedłużenie pobytu; 3) dostosowanie statusu do pobytu czasowego lub stałego, chyba że wnioskodawca kwalifikuje się na mocy art. 245 lit. c) pkt. 4 Ustawy o imigracji i obywatelstwie. Naruszenie tych warunków spowoduje DEPORTACJĘ.