Jakie są pytania ESTA?

Opublikowany: Feb 11, 2023, Zaktualizowano: Feb 11, 2023 | Tagi: Przewodnik po wniosku ESTA, Formularz ESTA, Wniosek ESTA, Pytania ESTA

Formularz wniosku ESTA jest zarządzany i administrowany przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (DHS). Celem formularza jest zebranie znacznej ilości informacji, aby Urząd Celny i Ochrony Granic USA (CBP) mógł sprawdzić dane wnioskodawcy w licznych międzynarodowych bazach danych dotyczących terroryzmu, zakazu lotów i przestępczości. Jednak DHS i CBP biorą pod uwagę czas potrzebny wnioskodawcom na złożenie wniosku o ESTA, ponieważ nadmiernie czasochłonne i uciążliwe wypełnianie formularza ESTA przekreśliłoby cel elektronicznego zezwolenia na podróż, gdyż stanowiłoby utrudnienie dla podróżnych i prawdopodobnie zniechęciłoby ich do turystyki do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym pytania ESTA na formularzu odpowiadają minimalnemu poziomowi informacji, który daje służbom granicznym pewność, że wnioskodawca nie będzie stanowić znaczącego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego USA.

Poniższa tabela może służyć jako odniesienie do pól pytań zadawanych w każdej sekcji formularza ESTA. Każda sekcja jest następnie omawiana pod tabelą. Wszystkie odpowiedzi na pytania wymienione poniżej są obowiązkowe, w przeciwnym razie w stosownych przypadkach są oznaczone jako opcjonalne (źródło: https://www.cbp.gov/).

Sekcja wniosku ESTA

Pola pytania ESTA

WNIOSKODAWCA / INFORMACJE PASZPORTOWE

Imię i nazwisko, imię i nazwisko, płeć, pseudonimy, data urodzenia, miasto urodzenia, państwo urodzenia, numer paszportu, państwo obywatelstwa, krajowy numer identyfikacyjny, data wydania paszportu, data ważności paszportu, kraj wydania paszportu; Czy wnioskodawca kiedykolwiek otrzymał paszport lub dowód osobisty w celu podróży wydany przez jakikolwiek inne państwo? Jeśli tak, należy podać państwo wydania, typ dokumentu, numer dokumentu i rok ważności.

INNE OBYWATELSTWO/NARODOWOŚĆ

a) Czy kiedykolwiek otrzymałeś/-łaś paszport lub dowód osobisty w celu podróży wydane przez jakikolwiek inne państwo? Jeśli tak, należy podać państwo wydania, typ dokumentu (paszport lub dowód osobisty), numer dokumentu i rok ważności.
b) Czy jesteś obecnie obywatelem lub posiadasz narodowość jakiegokolwiek innego państwa? Jeśli tak, należy podać państwo obywatelstwa/narodowości i ujawnić, w jaki sposób uzyskano obywatelstwo/narodowość tego państwa?
c) Czy byłeś/-łaś kiedykolwiek obywatelem lub posiadałeś/-łaś narodowość innego państwa? Jeśli tak, należy podać państwo obywatelstwa/narodowości.

CZŁONKOSTWO GE

Czy jesteś członkiem programu CBP Global Entry? Jeśli tak, podaj numer PASSID / numer członkostwa

RODZICE

Nazwisko i imię (nadane) obojga rodziców

INFORMACJE TELEADRESOWE

Wiersz adresu 1, wiersz adresu 2, numer mieszkania, miasto, stan/prowincja/region, państwo, typ telefonu, numer telefonu, adres e-mail

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE (OPCJONALNIE)

Dostawca / Platforma, Identyfikator mediów społecznościowych

INFORMACJE O ZATRUDNIENIU

Czy jesteś zatrudniony/-a obecnie lub byłeś/-łaś zatrudniony/-a w przeszłości? Jeśli tak, podać stanowisko, nazwę pracodawcy, wiersz adresu 1, wiersz adresu 2, miasto, stan/prowincję/region, państwo, telefon

PODANIE INFORMACJE O PODRÓŻY

Czy podróż do USA odbywa się w tranzycie do innego kraju? Jeśli tak, podać informacje w następnej sekcji:

INFORMACJE O PUNKCIE KONTAKTOWYM W USA

Imię i nazwisko, wiersz adresu 1, wiersz adresu 2, numer mieszkania, miasto, stan, numer telefonu

ADRES PODCZAS POBYTU W USA

Wiersz adresu 1, wiersz adresu 2, numer mieszkania, miasto, stan, numer telefonu

INFORMACJE KONTAKTOWE W NAGŁYCH WYPADKACH W STANACH ZJEDNOCZONYCH LUB POZA NIMI

Nazwisko, imię (nadane), adres e-mail, telefon,

PYTANIA KWALIFIKACYJNE

  1. Czy cierpisz na choroby lub zaburzenia fizyczne lub psychiczne; czy jesteś osobą nadużywającą lub uzależnioną od narkotyków; czy obecnie cierpisz na którąkolwiek z następujących chorób (choroby zakaźne są określone zgodnie z art. 361 pkt. b ustawy o publicznej służbie zdrowia): cholera, błonica, gruźlica zakaźna, dżuma, ospa, żółta gorączka, wirusowa gorączka krwotoczna, w tym Ebola, Lassa, Marburg, krymsko-kongijska, ciężkie ostre choroby układu oddechowego zdolne do przenoszenia się na inne osoby i mogące powodować zgon.
  2. Czy kiedykolwiek byłeś/byłaś aresztowany/-a lub skazany/-a za przestępstwo, które spowodowało poważne uszkodzenie mienia lub poważne szkody dla innej osoby lub władz rządowych?
  3. Czy naruszyłeś/-łaś kiedykolwiek prawo związane z posiadaniem, używaniem lub dystrybucją nielegalnych narkotyków?
  4. Czy zamierzasz angażować się lub kiedykolwiek angażowałeś/-łaś się w działalność terrorystyczną, szpiegostwo, sabotaż lub ludobójstwo?
  5. Czy popełniłeś/-łaś kiedykolwiek oszustwo lub podałeś/-łaś nieprawdziwe dane dotyczące siebie lub innych osób, aby uzyskać wizę lub wjazd do Stanów Zjednoczonych bądź pomóc innym osobom w uzyskaniu wizy lub wjeździe do tego kraju?
  6. Czy poszukujesz obecnie pracy w Stanach Zjednoczonych lub byłeś/byłaś wcześniej zatrudniony/-a w Stanach Zjednoczonych bez uprzedniej zgody rządu USA?
  7. Czy kiedykolwiek otrzymałeś/-łaś odmowę w sprawie wniosku o wizę USA, o którą ubiegałeś/-łaś się z obecnym lub poprzednim paszportem, lub czy kiedykolwiek otrzymałeś/-łaś odmowę w sprawie wjazdu do Stanów Zjednoczonych bądź wycofałeś/-łaś wniosek o przyjęcie w porcie wjazdu do USA?
  8. Czy kiedykolwiek przebywałeś/-łaś w Stanach Zjednoczonych dłużej niż przez okres dozwolony przez rząd USA?
  9. Czy podróżowałeś/-łaś lub przebywałeś/-łaś w Iranie, Iraku, Libii, Korei Północnej, Somalii, Sudanie, Syrii lub Jemenie w dniu 1 marca 2011 r. lub później?

WNIOSKODAWCA / INFORMACJE PASZPORTOWE

Pierwsza sekcja formularza zawiera podstawowe informacje o wnioskodawcy, w tym pola takie jak imię i nazwisko. W tej sekcji znajdują się również informacje na temat danych paszportowych wnioskodawcy wraz z informacjami o innych narodowościach i wszelkich istotnych dokumentach dotyczących innej narodowości. Dane we wniosku ESTA muszą być zgodne z danymi w paszporcie. Podając informacje w tej sekcji, należy zachować ostrożność przy wprowadzaniu danych paszportowych, ponieważ błędy spowodują unieważnienie ESTA. Inne typowe błędy obejmują pomijanie przez wnioskodawców ich drugich imion w polach imię (nadane), a także umieszczanie przez wnioskodawców imienia w polu nazwiska i odwrotnie.

INNE OBYWATELSTWO/NARODOWOŚĆ

W tej sekcji wymagane są informacje na temat przeszłych i obecnych obywatelstw lub narodowości. Jeśli wnioskodawca ma inne obywatelstwo lub narodowość, musi ujawnić, w jaki sposób uzyskał obywatelstwo lub narodowość oraz dostarczyć informacji na temat państwa i wydanych dokumentów. Wnioskodawcy muszą również ujawnić państwa, w których wcześniej posiadali obywatelstwo lub narodowość, chociaż formularz nie wymaga informacji o tym, w jaki sposób wnioskodawca nabył obywatelstwo lub narodowość, które nie są już aktywne.

CZŁONKOSTWO GE

Urząd Celny i Ochrony Granic (CBP) stosuje program Global Entry dla przyspieszonego wjazdu i poświadczenia bezpieczeństwa. Podróżujący w ramach programu CBP Global Entry są wstępnie zatwierdzeni, a tym samym uznani za podróżnych niskiego ryzyka. Członkowie tego programu mogą wjechać do Stanów Zjednoczonych, korzystając z automatycznych punktów na różnych lotniskach w USA. Formularz ESTA uzyskuje te informacje, dzięki czemu członkowie programu CBP Global Entry mogą bez utrudnień wjechać do Stanów Zjednoczonych przy użyciu zatwierdzonego zezwolenia ESTA i danych członkostwa w programie.

RODZICE

W tej sekcji należy podać informacje o swoich rodzicach, w tym ich imiona i nazwiska. Dla celów tego pytania rodzice oznaczają rodziców biologicznych, adopcyjnych, przybranych bądź opiekunów. Jeśli te informacje są nieznane, należy podać dane osób, które były opiekunami wnioskodawcy w młodości lub podać „NIEZNANI”, jeśli wnioskodawca nie miał rodziców ani opiekunów.

INFORMACJE TELEADRESOWE

W tej sekcji wniosku ESTA wymagane są dane do kontaktu: adres, telefon i e-mail. Należy upewnić się, że każda część adresu jest poprawnie wprowadzona w polach. Na przykład "Wiersz adresu 1" to adres i numer domu, w którym mieszka wnioskodawca. CBP prawdopodobnie nie wykorzysta danych adresowych do korespondencji. Do komunikacji dotyczącej wniosku ESTA użyty zostanie adres e-mail.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE (OPCJONALNIE)

CBP włączyło tę sekcję w 2016 r. w celu zebrania informacji na temat informacji o wnioskodawcy w mediach społecznościowych. Kandydaci mogą wybierać spośród opcji w menu rozwijanym formularza, np. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp. lub mogą podać inne platformy społecznościowe niewymienione w menu rozwijanym wraz z ich identyfikatorem mediów społecznościowych, takim jak nazwa konta. Szczegóły te nie są obecnie wymagane, ale mogą się stać obowiązkowe w przyszłości. CBP może wykorzystywać informacje z mediów społecznościowych do określania zagrożeń bezpieczeństwa stwarzanych przez wnioskodawców, którzy przechodzą dodatkową kontrolę podczas rozpatrywania ESTA.

INFORMACJE O ZATRUDNIENIU

Sekcja informacji o zatrudnieniu w formularzu ESTA zawiera pytania dotyczące nazwy pracodawcy i danych kontaktowych wnioskodawcy. Informacje te są wymagane, ponieważ umożliwiają CBP zapoznanie się z sytuacją zawodową wnioskodawcy. Informacje te prawdopodobnie nie zostaną wykorzystywane do zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku ESTA, ale mogą zostać wykorzystane przez straż graniczną w celu przesłuchania odwiedzających na granicy w odniesieniu do celów ich pobytu w USA i autentyczności planów powrotu do kraju zamieszkania po zakończeniu podróży.

INFORMACJE O PUNKCIE KONTAKTOWYM W USA

Podróżni przybywający do USA z powodów innych niż tranzyt będą musieli podać informacje na temat punktu kontaktowego w USA, w tym adres i numer telefonu. Jeśli wnioskodawca nie ma osoby do kontaktu w USA, może podać dane organizacji lub hotelu w USA. W przeciwnym razie, jeśli informacje o punkcie kontaktowym w USA nie są dostępne, wnioskodawcy mogą wpisać „NIEZNANE” w polach tekstowych i sekwencję zer „0” w polach numerycznych. Informacje o punkcie kontaktowym w USA pozwalają CBP określić, gdzie wnioskodawca prawdopodobnie zatrzyma się podczas wizyty i dostarczają szczegółów dotyczących jego kontaktów.

ADRES PODCZAS POBYTU W USA

Informacje w tej sekcji mogą być takie same jak w poprzedniej części, jeśli turysta odwiedza np. Nowy Jork i ma dostępne tylko dane kontaktowe hotelu i nie ma kontaktów z USA. Jednak osoby podróżujące służbowo w celu negocjowania umowy powinny podać nazwę swojego kontaktu w jednej sekcji, a szczegóły hotelu lub zakwaterowania w drugiej sekcji. W przeciwnym razie, jeśli wnioskodawca nie zarezerwował jeszcze zakwaterowania na planowaną wizytę, może wpisać „NIEZNANE” w polach tekstowych i sekwencję zer „0” w polach numerycznych.

INFORMACJE KONTAKTOWE W NAGŁYCH WYPADKACH W STANACH ZJEDNOCZONYCH LUB POZA NIMI

W przypadku, gdy wnioskodawca ma nagły wypadek medyczny, a nie ma kontaktu z najbliższymi krewnymi, CBP wykorzysta te informacje, aby skontaktować się z osobami wyznaczonymi przez wnioskodawcę ESTA. Niektórzy wnioskodawcy mogą nie mieć kontaktu w nagłych wypadkach, a zatem mogą wpisać „NIEZNANE” w polach kontaktu w nagłych wypadkach.

PYTANIA KWALIFIKACYJNE

Uprawnienia podróżnych w ramach ESTA ustalane są na podstawie 9 pytań, na które można udzielić odpowiedzi TAK lub NIE. Pytania obejmują szereg tematów mających na celu ustalenie, czy wnioskodawca stanowi zagrożenie ze względu na swoje zdrowie, historię kryminalną, historię narkotykową, działania związane z terroryzmem, plany zawodowe w USA, historię imigracji i wiz w USA, a także historię podróży do wybranych krajów w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Udzielenie odpowiedzi „tak” na którekolwiek z tych pytań kwalifikacyjnych ESTA najprawdopodobniej spowoduje odrzucenie wniosku, dlatego należy zachować ostrożność podczas wypełniania tej sekcji formularza. Jeśli wnioskodawca zostanie poproszony o podanie dodatkowych informacji na temat jednego z pytań kwalifikacyjnych, należy udzielić odpowiedzi zwięzłej i zgodnej z prawdą.

ZRZECZENIE SIĘ PRAW

Wnioskodawcy będą również musieli wypełnić sekcję „Zrzeczenie się praw”, która zasadniczo stwierdza, że wnioskodawca zrzeka się praw do odwołania lub rewizji jakiejkolwiek decyzji Urzędu Celnego i Ochrony Granic w sprawie wniosku ESTA. Akceptacja tego zrzeczenia się praw jest wymagana do złożenia wniosku ESTA.

SEKCJA DEKLARACJI

W tej sekcji wnioskodawca ESTA potwierdza, że zrozumiał pytania zawarte w formularzu i odpowiedział na nie poprawnie i zgodnie z prawdą oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem. Złożenie tej deklaracji jest wymagane do złożenia wniosku ESTA.

Podsumowanie

Złożenie wniosku ESTA może się wydawać banalne, lecz wnioskodawcy powinni wziąć pod uwagę istotne kwestie, odpowiadając na różne pytania ESTA w formularzu. Wnioskodawcy mogą przejrzeć swoje odpowiedzi przed wysłaniem formularza do rozpatrzenia przez CBP, dlatego zalecane jest uważne sprawdzenie informacji podanych w formularzu i sprawdzenie odpowiedzi na pytania ESTA.

Posiadacze paszportów z państw objętych programem zwolnienia z obowiązku wizowego, w tym Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii lub krajów Europy Zachodniej mogą kwalifikować się do uzyskania ESTA. ESTA jest ważna do celów turystycznych, biznesowych, medycznych lub tranzytowych. Rozpocznij składanie wniosku lub zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami, aby dowiedzieć się więcej o ESTA

Złóż wniosek o ESTA

Dzielić

FacebookTwitterYoutube

Złóż wniosek o ESTA

ESTA jest wymaganym zezwoleniem na podróż dla uprawnionych podróżnych wjeżdżających do Stanów Zjednoczonych drogą lądową, powietrzną lub morską w przypadku wizyt krótszych niż 90 dni.

Złóż wniosek o ESTA

Archiwa